Responsive image

ใบสมัครรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
1.ข้อมูลนักเรียน

2. ข้อมูลบิดา

3. ข้อมูลมารดา

4. ข้อมูลผู้ปกครอง

5. ข้อมูลทางครอบครัว

6. ข้อมูลด้านสุขภาพ

7. ในกรณีฉุกเฉินติดต่อ

8. ข้อมูลด้านอื่น ๆ

9. เอกสารสำคัญที่มอบให้กับทางโรงเรียน

1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาการเปลี่ยนชื่อของนักเรียน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายนักเรียนๅ(หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม) จำนวน 1 รูป

5. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ

8. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่ กับ บิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

9. สำเนามรณะบัตร (กรณี บิดา มารดา เสียชีวิต) จำนวน 1 ฉบับ

10. สำเนาระเบียบผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

และมีความประสงค์มอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองได่ชำระให้แก่โรงเรียนให้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา
ในกรณีที่เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าเรียนได้
***หลังจากกดปุ่ม"บันทึกข้อมูล"กรุณารอสักครู่จนกว่าจะมีอัพเดท อาจใช้เวลานาน 5-10 วินาที***